Perjanjian Pengguna Dagangan Swap Kekal OKEx

1. Gambaran keseluruhan

1.1 Perdagangan Swap Perangkaan OKEx (“Perkhidmatan”) adalah perkhidmatan perdagangan derivatif Aset Kewangan Maya (VFA) yang dilancarkan oleh Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (selepas ini “OKEx”). Ia direka, dikendalikan, dan dikendalikan oleh OKEx. Untuk mengaktifkan OKEx Perpetual Swap Trading, anda harus membaca, memahami dan menyetujui sepenuhnya “OKEx Perpetual Swap Trading Agreement” dan isi yang termasuk dalam Artikel 7.1 di sini (“Perjanjian”). Sila baca semua terma dan syarat dengan teliti, sebelum memilih untuk menerima Perjanjian ini.

1.2 Harap maklum bahawa anda tidak dibenarkan menggunakan dan tidak akan menggunakan Perkhidmatan melainkan anda telah membaca dan menerima semua syarat Perjanjian. Khususnya, penerimaan anda terhadap Perjanjian ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda menunjukkan bahawa anda telah membaca dan menyetujui Perjanjian ini dan bahawa Perjanjian ini mengikat anda secara sah.

2. Kelayakan untuk Menggunakan Perkhidmatan

2.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 • anda telah bersetuju untuk “Syarat Perkhidmatan OKEx”, dan anda layak dan tidak dilarang menggunakan “Perkhidmatan” yang ditentukan di dalamnya;
 • Perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang negara atau wilayah tempat anda berasal, dan anda berjanji bahawa anda akan mematuhi undang-undang negara atau wilayah anda;
 • anda adalah pemilik sah VFA yang telah anda depositkan dengan Perkhidmatan dan anda menjamin bahawa sumber VFA yang dinyatakan di atas adalah sah.

2.2 Anda mengetahui dan menanggung risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan, yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada:

 • turun naik harga VFA yang tinggi dan derivatifnya boleh mengalami kerugian besar atau total dalam jangka masa yang singkat;
 • kekurangan VFA yang disimpan sebagai margin boleh menyebabkan pembubaran kedudukan anda serta-merta, dan anda boleh kehilangan semua VFA yang telah anda depositkan dengan Perkhidmatan;
 • kemarahan teknologi boleh berlaku, yang boleh melambatkan atau menyekat penggunaan Perkhidmatan oleh anda;
 • anomali pasaran boleh berlaku, yang mungkin mengakibatkan kehilangan VFA anda.
 • dari semasa ke semasa, untuk menjaga kesejahteraan keseluruhan pasaran, OKEx perlu menambah, membuang, atau mengubah polisi. Tindakan sedemikian mungkin memihak kepada pengguna individu seperti anda.

2.3 Anda menyedari dan menyatakan bahawa:

 • Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan haram, termasuk tetapi tidak terhad kepada perjudian haram, pengubahan wang haram, penipuan, pemerasan, pemerasan, pelanggaran data, pembiayaan pengganas, dan aktiviti ganas lain atau perniagaan yang dilarang oleh undang-undang.
 • Anda tidak akan melakukan, memulakan atau memfasilitasi sebarang bentuk manipulasi pasaran atau bentuk perlakuan haram yang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada perjudian haram, pengubahan wang haram, penipuan, pemerasan, pemerasan, pelanggaran data, pembiayaan pengganas, dan aktiviti atau perniagaan ganas lain yang dilarang oleh undang-undang.

3. Penggunaan Perkhidmatan

3.1 Perkhidmatan ini memberi anda buku pesanan masa nyata bersama dengan maklumat lain. Anda boleh melihat atau memuat turun maklumat untuk analisis anda sendiri. OKEx tidak bertanggungjawab atas penilaian atau analisis yang anda buat berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan.

3.2 Anda boleh membuat pesanan, dalam bentuk yang diperlukan oleh OKEx, melalui laman web, perisian pelanggan, API atau saluran lain. Setelah pesanan diisi, anda tidak akan dapat membatalkan atau mengubahnya.

3.3 Setelah pesanan “Open Long” atau “Open Short” Anda diisi, posisi yang sesuai akan dibuka. Setelah pesanan “Tutup Panjang” atau “Tutup Pendek” diisi, kedudukan yang sesuai ditutup. Perkhidmatan ini akan memberi anda maklumat mengenai kedudukan anda, dan tentang nilai VFA anda dan derivatifnya, berdasarkan masa nyata.

3.4 Perpetual Swap akan diselesaikan pada pukul 08:00 (UTC) setiap hari (“Penyelesaian”). Harga Penyelesaian adalah Harga Mark Terkini (ditentukan dan dihitung oleh Perkhidmatan, lihat “Panduan Pertukaran OKEx Perpetual”). Pada Penyelesaian, jumlah FVA yang sama dengan UPL akan ditambahkan ke RPL, dan RPL ditolak jumlah Clawback akan dikreditkan ke baki anda, yang dapat ditarik segera (tertakluk kepada syarat margin dan had lain yang diperlukan oleh Perkhidmatan). UPL dan RPL kemudian diset semula ke 0. (Untuk definisi dan kaedah pengiraan UPL 、 RPL dan jumlah Clawback rujuk “Panduan Pergantian Peralihan OKEx”.)

3.5 Pada Penyelesaian, pengguna dengan posisi panjang dan pengguna dengan posisi pendek akan menukar Yuran Pendanaan (ditentukan dan dihitung oleh Perkhidmatan, lihat “Panduan Pergantian Peralihan OKEx”).

3.6 Anda akan membayar yuran kepada OKEx untuk Perkhidmatan. Untuk jadual bayaran, sila rujuk “Panduan Pertukaran Kekal OKEx”.

3.7 Sekiranya anomali pasaran berlaku sebelum penyelesaian, termasuk tetapi tidak terhad kepada turun naik akut indeks yang mendasari atau kadar clawback yang tidak normal, OKEx boleh, berdasarkan budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menyelesaikan pada waktu yang tepat dengan kaedah yang wajar secara komersial. OKEx akan menghantar pengumuman mengenai peraturan terperinci tersebut.

4. Pengurusan Risiko

4.1 Perkhidmatan memperkenalkan pelbagai langkah untuk mengawal risiko sistematik, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Sistem Margin dengan Nisbah Margin Penyelenggaraan Bertingkat
 • Mekanisme Pencairan
 • Prosedur Clawback Societal

OKEx akan terus meningkatkan langkah pengurusan risiko.

4.2 “Sistem Margin dengan Nisbah Margin Penyelenggaraan Bertingkat”. Berdasarkan VFA yang telah anda depositkan dengan Perkhidmatan, ukuran kedudukan yang dapat anda buka adalah terhad. Sebagai tambahan, untuk mengelakkan Likuidasi, Nisbah Margin anda (ditentukan dan dihitung oleh Perkhidmatan, lihat “Panduan Pertukaran Kekal OKEx”) Perlu dijaga lebih tinggi daripada Nisbah Margin Penyelenggaraan, yang merupakan Nisbah Margin paling rendah yang diperlukan untuk anda mengekalkan kedudukan semasa anda. Jadual Nisbah Margin Penyelenggaraan Bertingkat diguna pakai oleh Perkhidmatan. Semakin besar kedudukan dibuka, Nisbah Margin Penyelenggaraan yang lebih tinggi akan diperlukan. Sila rujuk “Panduan Pertukaran Kekal OKEx”Untuk keterangan.

4.3 “Mekanisme Pencairan”. Apabila Nisbah Margin akaun anda lebih rendah daripada Nisbah Margin Penyelenggaraan + Kadar Bayaran Likuidasi, Pembubaran akaun anda akan dicetuskan. Akaun anda akan diambil alih sementara oleh Enjin Pengurusan Risiko Perkhidmatan; dan akan kembali di bawah kawalan anda setelah proses pembubaran selesai. Dalam Mekanisme Pencairan, Enjin Pengurusan Risiko Perkhidmatan akan terus melikuidasi kedudukan anda, sehingga Nisbah Margin anda kembali di atas Nisbah Margin Penyelenggaraan Bertingkat atau kedudukan anda dilikuidasi sepenuhnya. Sila rujuk “Panduan Pertukaran Kekal OKEx”Untuk keterangan.

4.4 “Prosedur Clawback Societal”. Beberapa VFA pengguna yang disimpan mungkin tidak dapat menampung kos yang dikeluarkan oleh Pembubaran. Keseluruhan defisit dari semua pengguna yang melalui Likuidasi terlebih dahulu akan dibayar oleh Dana Insurans Perkhidmatan. Sekiranya Dana Insurans habis, Prosedur Clawback Societal diguna pakai oleh Perkhidmatan untuk menampung baki defisit. Pengguna yang mempunyai keuntungan bersih untuk hari ini akan dikenakan clawback ini. Sila rujuk “Panduan Pertukaran Kekal OKEx”Untuk keterangan.

4.5 Sekiranya ukuran kedudukan atau pesanan terbuka anda terkumpul ke tahap yang menimbulkan ancaman besar bagi pengguna lain, OKEx, mengikut budi bicaranya mungkin meminta anda untuk membatalkan pesanan anda atau menutup sebahagian dari posisi anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa OKEx mempunyai hak dan budi bicara mutlaknya, dalam keadaan luar biasa, untuk menutup kedudukan atau pesanan anda sepenuhnya atau sebahagian.

5. Had Liabiliti

5.1 Anda menyedari bahawa anda memahami peraturan dan dasar yang berkaitan dengan perkhidmatan. OKEx tidak akan bertanggungjawab atas kerugian anda kerana salah faham mengenai peraturan dan polisi. Khususnya, untuk membuka atau mengekalkan kedudukan anda, jumlah VFA yang anda depositkan sebagai margin perlu memenuhi syarat tertentu. Sekiranya syarat tidak dipenuhi, Likuidasi akan dicetuskan. Apabila Pembubaran berlaku, anda boleh kehilangan semua VFA yang telah anda depositkan sebagai margin.

5.2 Maklumat perdagangan anda menjadi rasmi di Penyelesaian. Maklumat yang ditunjukkan antara 2 Penyelesaian berturut-turut adalah untuk tujuan rujukan sahaja dan tidak dapat dijamin menyiratkan hasil rasmi. Anda boleh mengambil kerugian dengan tindakan anda berdasarkan maklumat intro-penyelesaian yang diberikan. OKEx tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung.

5.3 Untuk mematuhi perubahan dalam undang-undang atau peraturan, atau untuk menjaga kesejahteraan pasar secara keseluruhan, OKEx perlu, berdasarkan budi bicara mutlaknya, mengubah polisi, peraturan atau melaksanakan peraturan darurat dari semasa ke semasa. Perubahan atau pelaksanaan tersebut dapat menyebabkan aksesibilitas sementara akaun Anda, clawback dari akaun anda, penutupan segera kedudukan tertentu anda, atau gangguan Perkhidmatan yang lain. OKEx tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung.

5.4 Anda bersetuju dan menerima bahawa jika platform OKEx tidak dapat berfungsi dengan baik atau Perkhidmatan terganggu kerana keadaan berikut, sehingga anda tidak dapat menggunakan Perkhidmatan atau tidak dapat membuat perintah atau melakukan operasi perdagangan yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan, kelewatan, gangguan, tiada tindak balas sistem, tindak balas sistem yang tertunda atau keadaan tidak normal yang lain, OKEx tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang disebabkan oleh situasi yang tidak terkawal, yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada:

 • Penangguhan perkhidmatan untuk penyelenggaraan sistem seperti yang diumumkan oleh OKEx terlebih dahulu;
 • kerosakan fungsi internet yang melumpuhkan pemindahan data;
 • Kekuatan atau kemalangan yang berlaku, seperti angin ribut, gempa bumi, tsunami, banjir, gangguan bekalan elektrik, perang, rusuhan, tindakan pemerintah, serangan pengganas, dan lain-lain atau gangguan lain yang tidak dijangka yang menyebabkan penangguhan platform OKEx;
 • serangan penggodaman, virus komputer, kerosakan rangkaian internet, masalah perbankan, pengemaskinian laman web, penangguhan perkhidmatan, kelewatan atau pembatalan kerana gangguan kerajaan;
 • masalah yang tidak dapat diramalkan atau tidak dapat diselesaikan dengan teknologi yang ada sekarang;
 • disebabkan oleh pihak ketiga termasuk pelaksanaan yang tidak sesuai atau tertangguh.

5.5 Kegagalan rangkaian, kegagalan sistem, serangan penggodaman, dan faktor-faktor lain yang tidak dijangka berpotensi menyebabkan peralihan yang tidak normal, gangguan pasaran dan kemungkinan anomali lain. OKEx berhak untuk membatalkan dan / atau memutar balik urus niaga dalam jangka masa di mana ia dianggap mencukupi untuk mengurangkan kesan buruk pasaran. OKEx tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang berlaku.

5.6 Anda sedar bahawa kemarahan teknologi boleh berlaku tanpa diduga. OKEx tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang disebabkan oleh kemarahan teknologi yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada:

 • kehilangan, kelewatan, gangguan, atau kerosakan lain dari sambungan ke Perkhidmatan.
 • berhenti, lambat, tidak ada tindak balas, atau kerusakan lain dari Perkhidmatan, kerana terlalu banyak.
 • kepincangan kerana Ketidakupayaan Perkhidmatan untuk mengambil data yang diperlukan dengan betul dari pihak ketiga melalui internet.

5.7 OKEx melarang keras tingkah laku perdagangan yang tidak adil. OKEx berhak untuk menetapkan, mengikut budi bicara mutlaknya, kawalan eksekutif ke atas akaun anda, jika anda

 • terlibat dalam manipulasi harga atau kesalahan jahat lain ke pasaran;
 • mungkin membahayakan pengguna lain atau OKEx dengan memanfaatkan kelemahan Perkhidmatan atau dengan cara lain yang tidak masuk akal;
 • terlibat dalam aktiviti lain yang dianggap OKEx berbahaya bagi kesejahteraan keseluruhan pasaran; atau
 • terlibat dalam kegiatan lain yang melanggar undang-undang dan peraturan.

OKEx juga berhak untuk mengambil tindakan mengikut budi bicara mutlaknya termasuk tetapi tidak terhad kepada menutup akaun anda, mengehadkan perdagangan, menghentikan perdagangan, membatalkan urus niaga, dan melakukan pertukaran balik untuk menghilangkan sebarang kesan buruk terhadap kesejahteraan keseluruhan pasaran. OKEx tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian langsung atau tidak langsung, kerugian sebenar atau kerugian kemungkinan keuntungan) yang ditanggung oleh anda berkaitan dengan langkah-langkah di atas apabila tindakan sedemikian terhadap anda berlaku.

6. Ganti rugi

6.1 Anda mesti mengambil setiap langkah yang mungkin untuk melindungi OKEx dari atau mengganti rugi OKEx untuk sebarang kerosakan yang timbul akibat penggunaan tindakan Perkhidmatan yang berkaitan dengan akaun OKEx dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

6.2 Anda dengan ini bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi dan menahan OKEx tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan (termasuk bayaran undang-undang yang munasabah) yang dibuat atau ditanggung oleh mana-mana pihak ketiga terhadap OKEx kerana atau timbul akibat pelanggaran perjanjian ini, penggunaan Perkhidmatan oleh anda yang tidak betul , pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga dan / atau tindakan atau tindakan pihak ketiga mana pun yang anda beri kebenaran untuk menggunakan akaun OKEx anda atau mengakses laman web, perisian, sistem kami (termasuk rangkaian dan pelayan yang digunakan untuk sediakan mana-mana Perkhidmatan) yang dikendalikan oleh kami atau bagi pihak kami, atau mana-mana Perkhidmatan bagi pihak anda.

7. Pelbagai

7.1 Kandungan Perjanjian ini juga merangkumi pelbagai spesifikasi sistem OKEx, perjanjian atau peraturan lain dalam lampiran Perjanjian ini, Panduan Pergantian OKEx dan perjanjian lain yang relevan, peraturan mengenai Perkhidmatan yang mungkin dikeluarkan oleh OKEx dari semasa ke semasa. Sebaik sahaja kandungan di atas dilancarkan secara rasmi, itu adalah bahagian penting dari perjanjian ini, dan anda juga harus mematuhinya. Sekiranya terdapat percanggahan antara kandungan di atas dan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan berlaku jika tidak ada pernyataan yang berlawanan.

7.2 OKEx berhak untuk mengubah Perjanjian ini secara sepihak (termasuk kandungan di atas) jika perlu. Pengubahsuaian tersebut boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sekiranya ada perubahan yang dibuat, kandungan yang disemak akan segera diposkan di laman web OKEx. Sila periksa maklumat terkini yang disiarkan di dalamnya untuk memberitahu anda mengenai sebarang perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke Perkhidmatan berikutan penyampaian perubahan menunjukkan penerimaan terhadap perubahan tersebut. Sekiranya anda tidak menerima kandungan yang disemak semula, anda harus berhenti menggunakan perkhidmatan yang berkaitan.

7.3 Anda harus membaca Perjanjian dengan teliti, dan sebarang dokumen yang disebut di sini dengan teliti. Sekiranya ada perkara yang anda tidak faham dalam Perjanjian dan dokumen yang disebut di sini, anda harus membincangkan perkara ini dengan OKEx dan meminta penjelasan yang diperlukan. Sebarang komunikasi rasmi dengan anda akan dilakukan melalui surat elektronik melainkan jika diarahkan oleh OKEx. Dokumen akan dihantar kepada anda melalui surat elektronik dan anda harus menghantar dokumen kepada kami dengan cara yang sama. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telefon. Sebarang komunikasi rasmi dengan anda hendaklah, kecuali dipersetujui sebaliknya, dibuat dalam bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat percanggahan antara versi bahasa Inggeris Perjanjian atau komunikasi tersebut dan terjemahan Perjanjian atau komunikasi tersebut (sebagaimana berkenaan) dalam bahasa asing, versi Bahasa Inggeris masing-masing akan berlaku. Sekiranya terdapat percanggahan antara komunikasi dan Perjanjian, Perjanjian akan berlaku.

7.4 Pembentukan, kesahan, penjelasan, perubahan, pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan perjanjian pengguna ini akan diatur oleh undang-undang Seychelles.

7.5 Sekiranya terdapat perselisihan antara pengguna dan OKEx, kedua-dua pihak harus berusaha menyelesaikan penyelesaian melalui rundingan. Namun, jika usaha itu tidak berjaya, kedua-dua pihak harus setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan tersebut melalui badan kehakiman Seychelles.

7.6 Semua tajuk dalam perjanjian ini adalah untuk kemudahan membaca sahaja dan tidak akan mempengaruhi tafsirannya.

7.7 Perjanjian ini tidak terpakai bagi pengguna Simulasi Perdagangan Pertukaran Kekal.

7.8 Aux Cayes Fintech Co. Ltd. mempunyai budi bicara mutlak dan terakhir untuk mentafsirkan Perjanjian ini.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map